בית > FATCA

רשימת מאמרים בנושא FATCA

FATCA – בשנת 2010 נחקק בקונגרס האמריקאי חוק ה-The Foreign Account Tax Compliance Act , שמטרתו מניעת התחמקות מתשלום מס על ידי תושבי ארצות הברית בעלי חשבון בנק מחוץ לארצות הברית. עיקרי החקיקה: אמריקאים (בעלי אזרחות/ גרין קארד) המחזיקים בנכסים פיננסיים בחשבון בנק מחוץ לארה”ב ששוויים הכולל הוא יותר מ- 50,000$, יחויבו לדווח עליהם באמצעות טופס שיצורף לדו”ח השנתי, המוגש לרשות המסים האמריקאית (IRS). גופים פיננסיים זרים (FFIs) יחויבו להעביר ישירות לרשות המסים האמריקאית IRS מידע אודות חשבונות בנק המוחזקים על ידי אמריקאים, או על ידי ישויות זרות בהן לנישומים אמריקאים יש החזקה מהותית.

על- פי הוראות ה-FATCA, על כל הגופים הפיננסיים הזרים להתקשר בהסכם מיוחד עם רשות המיסים האמריקאית. על פי ההסכם יתחייב הגוף הפיננסי לבצע בדיקת נאותות לבעלי חשבונות בנק, ולהעביר לרשות המיסים האמריקאית אחת לשנה מידע אודות חשבונות שזוהו כ”אמריקאים”. כמו כן, יתחייב הגוף הפיננסי להעביר מידע בדבר מספר וסך ערך החשבונות של בעלי חשבונות הבנק אשר סירבו לשתף פעולה.

בנוסף, יתחייבו הגופים הפיננסיים , לנכות במקור עבור רשות המיסים האמריקאית 30% מכל תשלום ממקור הכנסה אמריקאי שמועבר אליהם, מכל אלו שאינם מצייתים להוראות ה-FATCA, הן מגופים פיננסיים והן מבעלי חשבונות בנק.

צוות Regulazia.co.il

בנק ישראל פרסם הנחיות על פתיחת חשבונות חדשים לאור הנחיות FATCA

בתאריך ה- 1.7.2014 בנק ישראל פרסם הנחיות בדבר פתיחת חשבונות חדשים לאור הנחיות FATCA. הנחיות אלה פורסמו לאור התקדמות בין משרד האוצר לממשלת ארה”ב. מצורפים חוזרים רלוונטיים של בנק ישראל ומסמך ההנחיות מאתר משרד האוצר האמריקאי.

רו"ח אבי קיסר, שותף, מוביל תחום הבנקאות, המגזר הפיננסי, דלויט- בריטמן אלמגור זהר ושות

קרנות פנסיה פטורות לפי תקנות הפאטקה

קרנות פנסיה- FATCA  

רו"ח אבי קיסר, שותף, מוביל תחום הבנקאות, המגזר הפיננסי, דלויט- בריטמן אלמגור זהר ושות

IGA- רקע להסכם הבינמדינתי בין ישראל וארה”ב ליישום הפאטקה

רקע להסכם -FATCA  

רו"ח אבי קיסר, שותף, מוביל תחום הבנקאות, המגזר הפיננסי, דלויט- בריטמן אלמגור זהר ושות

FATCA-רישום מוסדות פיננסים באתר של מס ההכנסה האמריקאי

רישום -FATCA  

רו"ח אבי קיסר, שותף, מוביל תחום הבנקאות, המגזר הפיננסי, דלויט- בריטמן אלמגור זהר ושות

FATCA- לוחות הזמנים ליישום הרגולציה

לוז ליישום-FATAC