בית > איסור הלבנת הון ומימון טרור > סיווג סיכון לקוח

רשימת מאמרים בנושא סיווג סיכון לקוח

סיווג סיכון לקוח – בהתאם להנחיות הרגולטור ובראיה מבוססת סיכון חלה החובה לפקח על פעילות בחשבון הלקוחות בהתאם לרמת הסיכון שלהם מהיבטי איסור הלבנת הון ומימון טרור. קביעת סיווג סיכון לקוח נועדה על מנת לסמן מראש את הלקוחות להם נדרשת השקעה מוגברת של משאבי ניטור ופקוח כך שהתאגיד יוכל לנהל את משאבי הניטור העומדים לרשותו אם מבחינת כוח אדם ואם מבחינת מערכות ממוכנות בצורה היעילה והטובה ביותר.

כמות הלקוחות אשר יוגדרו ברמת סיכון לעניין איסור הלבנת הון ומימון טרור מהווה את פרופיל הסיכון של המוסד הפיננסי. לצורך הקצבת משאבים יעילה יש לקבוע מדיניות סיווג סיכון על פיה אחוז מסוים מסך כל הלקוחות יוגדרו כלקוחות בסיכון. שינוי באחוז זה יכול להוות אינדיקציה לשינוי רמת הסיכון הכללי של הגוף הפיננסי לעניין איסור הלבנת הון ומימון טרור.

על מדיניות המוסד הפיננסי לשקף את תהליך קליטת הלקוח ורמת האישורים מבעל תפקיד בכיר הנדרשת לעניין לקוחות בסיווג סיכון גבוה. במסגרת מדיניות זו יש לקבוע באילו סוגי פעולות בחשבון או פעולות של עובר אורח נדרש קבלת אישור טרם ביצוע הפעולה המוגדרת בסיכון לעניין איסור הלבנת הון ומימון טרור.

מדיניות הכר את הלקוח של המוסד הפיננסי תכלול בניית שאלונים ייעודיים לפי סוגי הלקוחות ובהתאם לרמת הסיכון שלהם. כמו גם, ביצוע רענון נתוני הכר את הלקוח וקביעת תדירותו בהתאם לכך.

על מוסד פיננסי להקים תשתית טכנולוגית אשר תתמוך בקביעת רמת סיווג סיכון לקוח, תהליך של מתן אישורים לגיוס הלקוחות וביצוע פעולות כאמור, מעקב אחר שינויים במצבת לקוחות בסיכון, ניטור פעילות הלקוחות וביצוע הכר את הלקוח מוגבר.

להלן סקירה של סוגי לקוחות ותחומי פעילות שיכול שיראו כמסוכנות לעניין איסור הלבנת הון ומימון טרור.

צוות Regulazia.co.il

איש ציבור זר PEP

איש ציבור זר PEP –  תושב חוץ בעל תפקיד ציבורי בכיר בחו”ל  בהווה או בעבר ובכלל זה: ראשי מדינות, פוליטיקאים בכירים, שופטים בכירים, קציני צבא ומשטרה בכירים, פקידי מפלגות בכירים לרבות בני/ות משפחתם מקרבה ראשונה שותפיהם העסקיים ותאגידים שבשליטתם. ההדגש …

צוות Regulazia.co.il

חברה לתועלת הציבור – חל”צ

חברה לתועלת הציבור (חל”צ)  -  חברה אשר תקנונה ומטרותיה עונים על שני התנאים הנקובים בסעיף 345א לחוק החברות. התנאי הראשון הינו כי בתקנונה של החברה יקבעו מטרות ציבוריות בלבד בהתאם לרשימה סגורה אשר נמצאת בתוספת לחוק החברות והתנאי השני שחל …

צוות Regulazia.co.il

עמותות

  עמותות – סוג של תאגיד המורכב מקבוצה של בני אדם ו/או תאגידים אחרים אשר חברו יחדיו למען מטרה מסוימת (לרוב מטרה ציבורית). מכוון שמדובר בארגון שפועל ללא מטרות רווח וניזון מתרומות, יש קושי לזהות את התורמים האמתיים והנהנים האמתיים …

צוות Regulazia.co.il

פעילויות בעלות רמת סיכון גבוהה

  פעילויות בעלות רמת סיכון גבוהה – לקוחות אשר פעילותם מאופיינת באחת או יותר מהפעילויות המפורטות להלן, יש לסווגם כלקוחות בסיכון גבוה לעניין איסור הלבנת הון ומימון טרור. כמו כן, במידה והגוף הפיננסי מזהה כי מי מלקוחותיו מבצע את אחת …

צוות Regulazia.co.il

סוחרים באבנים יקרות

סוחרים באבנים יקרות – כל מי שעיסוקו בביצוע עסקאות באבנים יקרות שהן אבן חן או יהלום, בין אם הם משובצים בתכשיטים או בחפצים אחרים ובין אם לאו, גם אם אין זה עיסוקו היחיד. מכוון שאבנים יקרות קטנות מימדים מצד אחד …