בית > איסור הלבנת הון ומימון טרור > מדיניות איסור הלבנת הון ומימון טרור

רשימת מאמרים בנושא מדיניות איסור הלבנת הון ומימון טרור

מדיניות דירקטוריון בנושא איסור הלבנת הון ומימון טרור– בהתאם להנחיות הרגולציה בארץ כמו גם החובה הכללית החלה על דירקטוריון הגוף הפיננסי להתוות את המדיניות ולפקח כי היא מיושמת הלכה למעשה.

על הדירקטוריון להיות ער לסיכונים הקיימים בגופים פיננסיים לתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור ולקיים משטר פיקוח בנושא, לרבות מינוי אחראי איסור הלבנת הון, כתיבת מסמך מדיניות ובקרה על יישומו באמצעות קבלת דוחות תקופתיים ועדכונים על פי הצורך מהאחראי.

צוות Regulazia.co.il

מסמך מדיניות דירקטוריון בנושא איסור הלבנת הון ומימון טרור

מסמך מדיניות דירקטוריון בנושא איסור הלבנת הון ומימון טרור – הינו מסמך המאושר על ידי חברי דירקטוריון החברה. המסמך מגדיר ברמה האסטרטגית את התנהלות החברה בתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור, בכלל זה את תאבון הסיכון של החברה, סמכותו של …

צוות Regulazia.co.il

אחראי איסור הלבנת הון ומימון טרור

אחראי איסור הלבנת הון ומימון טרור – על פי סעיף 8 לחוק איסור הלבנת הון, על דירקטוריון בחברה מפוקחת הנותנת שירותים פיננסיים, חלה החובה למנות אחראי איסור הלבנת הון אשר יהיה אחראי על בסיס קבוצתי לקיום ומילוי החובות המוטלות על …

צוות Regulazia.co.il

נאמן איסור הלבנת הון ומימון טרור

נאמן איסור הלבנת הון ומימון טרור ביחידות השונות בחברה – מי שמונה ביחידה אליה הוא משתייך בחברה להיות אחראי על נושא הציות לרגולציה בתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור, המונחה מקצועית בנוסף למנהלו הישיר ע”י אחראי איסור הלבנת הון ומימון …

צוות Regulazia.co.il

הדרכות עובדים

הדרכות עובדים – בהתאם לדרישה בסעיף 7א לחוק איסור הלבנת הון והנחיות הרגולטור על המוסד הפיננסי לבצע הדרכות בנושאים של דרכי זיהוי, הכרת הלקוח, זיהוי ודיווח על פעולות בלתי רגילות  וכלל ההנחיות הנדרשות בנושא של איסור הלבנת הון ומימון טרור …