רשימת מאמרים בנושא חקיקה

היסטוריית חקיקה – מאמצע המאה ה-20 החל בעולם המערבי שינוי תפיסה במלחמה בפשע המאורגן. השינוי התפיסתי התבטא בהבנה כי לצורך עצירת פעילותם של ארגוני הפשיעה והפללתם יש צורך לעקוב אחר נתיב הכסף.

במסגרת המאמץ העולמי לגבש סטנדרטים בינלאומיים למלחמה בפשיעה המאורגנת הוקם בשנת 1989 גוף ה- FATF אשר תפקידו לבחון את פעילות המדינות החברות בו בנושא של המלחמה בהון השחור והלבנתו. הגוף קבע 40 המלצות על פיהם תיבדק פעילות המדינות החברות, תהליך הבדיקה נעשה כתהליך ביקורת של מדינה – במסגרת ביקורות אלה נקבעה רשימה שחורה של מדינות אשר אינן מקיימות משטר בנושא איסור הלבנת הון ומימון טרור בשטחן. מדינת ישראל נכללה ברשימה זאת. בעקבות אסון התאומים ב-2001 השתרשה ההבנה כי גם בארגוני טרור יש להילחם באמצעות עצירת נתיב הכסף בדומה למלחמה בהלבנת הון. בעקבות הכניסה לרשימה השחורה בתחום סבלו הגופים הפיננסיים במדינת ישראל מסנקציות רבות ומסירוב של גופים במדינות שאינן ברשימה השחורה לשתף איתם פעולה. בשל כך פנו גופים אלה למחוקק הישראלי בדרישה להסדיר את החקיקה בנושא איסור הלבנת הון ומימון טרור בארץ.

הכנת החקיקה נגד הלבנת הון בישראל הייתה ממושכת מאוד ומלאה תהפוכות. בסופו של דבר, חוק איסור הלבנת הון אושר על ידי הכנסת באוגוסט 2000, כ-7 שנים לאחר תחילת העבודה עליו במשרד המשפטים. תהליך העיצוב והחקיקה של החוק אופיין בעימותים ומחלוקות שהתנהלו בין משרד המשפטים שקידם את הצעת החוק לבין משרדי ממשלה וארגונים מדינתיים אחרים. בעקבות חקיקת חוק איסור הלבנת הון ועל-פיו הוראותיו, הוקמה בינואר 2002, במסגרת משרד המשפטים, הרשות לאיסור הלבנת הון. בשנת 2005 חוקק גם חוק איסור מימון טרור ותוקן חוק איסור הלבנת הון על פיו שמה של הרשות הוסב לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור.

צוות Regulazia.co.il

איסור גילוי ועיון-Tipping Off

איסור גילוי ועיון-Tipping Off- בהתאם לאמור בסעיף 31א לחוק איסור הלבנת הון כל הנתונים, המידע והמסמכים הקשורים לדיווח לרשות לאיסור הלבנת הון בגין פעילות לקוחות יימצאו אך ורק בידי אחראי איסור הלבנת הון בתאגיד הפיננסי, או מי מטעמו, הרשות לאיסור …

צוות Regulazia.co.il

עיצומים כספיים

עיצומים כספיים – בהתאם לאמור בפרק ה’: “עיצום כספי” בחוק איסור הלבנת הון בו ניתנה סמכות לממונה להקים ועדה להטלת עיצום כספי אשר בסמכותה להטיל עיצומים כספיים על גופים פיננסיים כי לא מלאו אחר החובות המוטלות עליהם בצו איסור הלבנת …

צוות Regulazia.co.il

עבירות מקור

עבירות מקור – בתוספת הראשונה לחוק איסור הלבנת הון מוגדרות העבירות המהוות מקור להאשמת אדם בעבירה של הלבנת הון. קרי, בכדי להגיש כנגד אדם כתב אישום בעבירה של הלבנת הון יש להאשימו במסגרת כתב אישום זה גם בעבירה ו\או עבירות …

צוות Regulazia.co.il

קובץ שאלות ותשובות

קובץ שאלות ותשובות – מעת לעת מפרסמים הרגולטורים השונים קובץ שאלות ותשובות ליישום צו איסור הלבנת הון. במסגרת קובץ זה נבחנות עמדות הרגולטורים שפורסמו בעבר באמצעות הנחיות, מכתבים וחוזרים לעניין יישום החוק והצו, והן נכללות בו ככל שהן נמצאו רלוונטיות …

צוות Regulazia.co.il

הוראת ניהול בנקאי תקין 411

הוראת ניהול בנקאי תקין 411 – החל משנת 1991 מוציא הפיקוח על הבנקים, אשר הינו יחידה בבנק ישראל שתפקידה לפעול כרשות פיקוח הממונה על פעילות הבנקים, הוראות ניהול בנקאי תקין, הוראות אלו משקפות את עמדת המפקח על הבנקים לגבי הנורמות …