רשימת מאמרים בנושא חובות דיווח

משטר דיווחים – במסגרת ההנחיות בחוק איסור הלבנת הון וככלי מרכזי למלחמה בהלבנת הון באמצעות הגופים הפיננסיים חלה על גופים אלה החובה לקיים משטר של דיווחים לרשויות המדינה.

בשנות ה-70 חוקק בארצות הברית חוק ה- Bank Secrecy Act אשר החיל את חובות הדיווח על מוסדות פיננסיים. במסגרת חוק זה הוחלה החובה להעברת דיווחים רגילים קרי, העברת דיווח בגין פעולה כספית בודדת של לקוחות כאשר סוגי הפעולות וסכומן מוגדרות בחקיקה. לאחר החלת החובה כאמור, החלו ארגוני פשיעה לפצל את פעולותיהם הכספיות לסכומים נמוכים יותר מספי הדיווח שנקבעו בחוק במטרה לחמוק מדיווחים אלה. במטרה להילחם בתופעה זו בשנת 1992 חוקק Annunzio-Wylie Anti-Money Laundering Act בארה”ב במסגרתו הוחלה החובה להעברת דיווחים בלתי רגילים קרי, החובה הכללית לדווח על פעולות חשודות לעניין איסור הלבנת הון ובכלל זה פעילות שאינה מאפיינת את פעילותו השוטפת של הלקוח.
במסגרת החקיקה בנושא איסור הלבנת הון ומימון טרור והצווים שנחקקו מכוחה הוחל משטר הדיווחים כפי שנהוג בארצות הברית ובסטנדרט הבינלאומי.

צוות Regulazia.co.il

דיווח על פעולה רגילה

דיווח על פעולה רגילה – החובה מכוח צו איסור הלבנת הון על פיה על המוסד הפיננסי לדווח לרשות לאיסור הלבנת הון על הפעולות העומדות בתנאים המפורטים בסעיפי הצו על פי סוג הפעולה וסכומה, ללא שיקול דעת מצד הגוף המדווח. פטור …

צוות Regulazia.co.il

דיווח על פעולה בלתי רגילה

דיווח על פעולה בלתי רגילה – על פי צו איסור הלבנת הון על המוסד הפיננסי לדווח לרשות לאיסור הלבנת הון על הפעולות הנחזות בעיניו כבלתי רגילות ולא מאפיינות את פעילותם של לקוחותיו או לקוח שהנו עובר אורח. פירוט רשימה בלתי …

צוות Regulazia.co.il

דיווחים למפקח על הבנקים

דיווחים למפקח על הבנקים – בהתאם לאמור בסעיף 25 להוראת ניהול בנקאי תקין 411 תאגיד בנקאי חייב לדווח לפיקוח על הבנקים בבנק ישראל במקרים הבאים: חובה להעביר דיווח לפיקוח על הבנקים בבנק ישראל במקרים שבהם הועבר דיווח בלתי רגיל על …

צוות Regulazia.co.il

רשימת מדינות בסיכון

רשימת מדינות בסיכון – הנה רשימה המופיעה בתוספת לצו איסור הלבנת הון של מדינות וטריטוריות המוגדרות בסיכון בהיבטי איסור הלבנת הון מימון טרור. בשל כך קיים סיכון מוגבר לפעילות אל מול מדינות או טריטוריות אלה, על כן צו איסור הלבנת …