רשימת מאמרים בנושא הכר את הלקוח

תהליך הכר את הלקוח – (באנגלית: KYC- Know Your Customer) מוגדר ומוחל על גופים פיננסיים במסגרת הצווים השונים והוראת ניהול בנקאי תקין 411 “מניעת הלבנת הון ומימון טרור וזיהוי לקוחות” . בהתאם לכך המוסד הפיננסי נדרש “להכיר” את לקוחותיו ובכלל זה את הרקע שלהם, היקף צפוי של פעילותם במסגרת החשבון ובניית פרופיל ללקוח לרבות בפעילות המבוצעת על ידי עובר אורח או צד ג’ בחשבון, זאת במטרה לקבוע את רמת הסיכון של הלקוח בהיבט של איסור הלבנת הון ומימון טרור. התהליך כולל זיהוי הלקוח ואימות תעודות הזיהוי, זיהוי הנהנים ובעלי השליטה בחשבון. כמו כן במסגרת הדרישה יש לקבוע באמצעות מסמך מדיניות הגוף הפיננסי את מדיניות “הכר את הלקוח” אשר תכלול התייחסות לביצוע ההליך בצורה שונה עבור לקוחות מסוגים שונים וסיווג קבוצות לקוחות ברמות סיכון שונות.

חשוב לציין כי מילוי שאלון הכר את הלקוח מהווה חלק בלתי נפרד מתהליך פתיחת חשבון וכן הוספת/שינוי גורמים מעורבים בחשבון. באם התעורר ספק ביחס לזהות בעל חשבון או לאמיתות מסמכי הזיהוי שנמסרו לתאגיד הפיננסי יש לבצע הליך של הכרת בעל חשבון פעם נוספת.

כאשר מתבצעת פעילות המעלה חשד להלבנת הון ומימון טרור יש לבצע הליך מחודש ומוגבר של הכר את הלקוח.

תהליך הכר את הלקוח הינו מתמשך אותו יש לבצע לאורך כל חיי החשבון, תוך מתן דגש על מקרים בהם בוצע שינוי בבעלות החשבון, מורשי החתימה, נהנים, בעלי שליטה במקרה של תאגיד או פעילות שאינה עולה בקנה אחד עם הצהרת הלקוח ופעילותו השוטפת בחשבון. במקרים אלה יש לבצע הליך חוזר של הכר את הלקוח.

במידה ואין באפשרות התאגיד הפיננסי להשלים בצורה נאותה את הליך הכר את הלקוח, אין לפתוח חשבון ו\או לבצע כל פעולה אחרת בחשבון.

רועי קירשנר

מסמכי תאגיד

תעודת התאגדות – הנה תעודה המשמשת כמסמך הזיהוי של החברה. בתעודה מצוין שמה המלא של החברה בעברית ובאנגלית, מספר הזיהוי שניתן לה ע”י הרשם הרלוונטי ותאריך התאגדותה. תעודה זו משמשת ראיה לכך, כי נתמלאו כל הדרישות לפי חוק החברות לעניין …

צוות Regulazia.co.il

חשבון נאמנות

חשבון נאמנות – זהו חשבון, המנוהל ע”י נאמן. כל אדם או חבר בני אדם רשאים לשמש כנאמן עבור נהנה שהנו אדם או חבר בני אדם אחרים. על נאמן חל אסור מוחלט להשתמש בחשבון לצרכיו האישיים. הנאמן חייב להיות נאמן לאינטרסים …

צוות Regulazia.co.il

תהליך פתיחת חשבון ללקוח מסוג תאגיד

תהליך פתיחת חשבון ללקוח מסוג תאגיד – תהליך הכר את הלקוח כולל בתוכו מספר חובות אשר על מוסד פיננסי לבצע במסגרת ההתקשרות עם הלקוח (פתיחת חשבון). במסגרת התהליך חובה לבצע לכל הפחות את הפעולות הבאות: זיהוי הלקוח – מטרת הזיהוי …

צוות Regulazia.co.il

תהליך פתיחת חשבון ללקוח פרטי

תהליך פתיחת חשבון ללקוח פרטי – תהליך הכר את הלקוח כולל בתוכו מספר חובות אשר על מוסד פיננסי לבצע במסגרת ההתקשרות עם הלקוח (פתיחת חשבון). במסגרת התהליך חובה לבצע לכל הפחות את הפעולות הבאות: זיהוי הלקוח – מטרת הזיהוי הינה …

צוות Regulazia.co.il

עובר אורח

עובר אורח – אדם המבצע פעולה במוסד פיננסי : שאינה נרשמת בחשבון,  שאינה נרשמת בחשבון שאותו אדם רשום בו כבעלים או כמורשה חתימה. לאור העובדה, כי  עובר אורח אינו לקוח של המוסד הפיננסי ובשל כך לא מתקיים הליך של הכרת …