חשבון קורספונדנט

חשבון קורספונדנט - הנו חשבון הנפתח ומנוהל בתאגיד בנקאי עבור תאגיד בנקאי אחר מקומי או חיצוני המשמש לצורך התחשבנות בין בנקאית או כל מטרה אחרת לשמה נפתח ובלבד שהנו לשימושו של התאגיד הבנקאי. כמו כן לעניין צו איסור הלבנת הון גם חשבון המנוהל בתאגיד בנקאי עבור בנק זר, בנק השקעות זר או חברת סליקה זרה ובלבד שניתן אישור לפתיחת החשבון ע”י האחראי על איסור הלבנת הון ומימון טרור בתאגיד הבנקאי.

בפתיחת חשבון קורספונדט שהנו חשבון המנוהל עבור תאגיד בנקאי אחר או חשבון המנוהל עבור תאגיד זר שהנו: בנק או בנק השקעות או בית סליקה חובה לרשום במערכות התאגיד הבנקאי:

 קרא עוד

 1. שם התאגיד ואם הוא שלוחה של תאגיד אחר גם את שמו של תאגיד האם.
 2. בתאגיד זר את שם מדינת ההתאגדות ושם הרשות המפקחת (כדוגמת המפקח על הבנקים בבנק ישראל).
 3. כתובת כולל מדינה.
 4. מספר טלפון.
 5. אנשי קשר (בדומה למורשי חתימה בתאגיד).
 6. בתאגידים פרטיים וציבוריים שאינם התאגדו בישראל או באחת ממדינות ה-OECD או לחילופין הם מוחזקים ע”י תאגידים פרטיים וציבוריים שאינם התאגדו בישראל או באחת ממדינות ה-OECD חובה לרשום את שמם המלא וכתובתם של כל מי שמחזיק ביותר מ- 20% מהמניות או אמצעי השליטה בגופים אלה.

בנוסף חובה לקבל את המסמכים הבאים:

 1. בתאגיד זר העתק דוח כספי שנתי אחרון או מתצית מדוח זה ובתנאי שפורסמה במאגר מידע ציבורי.
 2. מכתב בקשה לפתיחת חשבון חתום בחתימת מקור.

בתאגידים פרטיים וציבוריים שאינם התאגדו בישראל או באחת ממדינות ה-OECD חובה לקבל גם את המסמכים הבאים:

 1. רישיון מהרשות המפקחת במדינת התאגדותו.
 2. מסמכי התאגדות (הכולל: תעודת רישום ותקנון).
 3. בנוסף אחד משני המסמכים הבאים:
 4.  מכתב המלצה מבנק באחת ממדינות ה-OECD המנהל חשבון קורספונדנט לתאגיד המבקש לפתוח חשבון .
 5. מסמך המעיד כי התאגיד המבקש לפתוח חשבון מנהל חשבון קורספונדנט בבנק באחת ממדינות ה-OECD  והתקבלה ממנו הצהרה חתומה בחתימת מקור כי קיימות והנו כפוף לחובות איסור הלבנת הון ומימון טרור במקום מושבו.

יחד עם זאת חלה החובה לקבל את אישור אחראי איסור הלבנת הון לפתיחת החשבון.

על המוסד הפיננסי להיות ער לסיכונים בהתקשרות בקשרי קורספונדנציה עם גופים פיננסיים בחו”ל להם קשרים עם גופים פיננסיים ממדינות בסיכון או אשר חלות עליהם סנקציות ו/או איסור מסחר גורף.

 

על המחבר

רועי קירשנר, עו"ד - יועץ בתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור, בעל ניסיון רב בבניה והקמה של תהליכי איסור הלבנת הון, מימון טרור וציות צרכני במוסדות פיננסיים מובילים. ליצירת קשר - Roy@regulazia.co.il

דיון

כותרת
מחבר
תאריך ושעה

השאר תגובה